Kontingenční graf

Důležitou součástí problematiky kontingenčních tabulek v Excelu je kontingenční graf. Slouží ke grafickému prezentování dat kontingenční tabulky a navíc je s ní propojen, takže každá změna kontingenční tabulky se okamžitě promítne také do kontingenčního grafu. Začneme hned pracovat s připojeným příkladem KT08.xlsx. Na listě Graf jsme měli již připravenou následující kontingenční tabulku:

Ukázka.

Ukázka.

Vytvoření grafu z této tabulky je velice jednoduché – použijeme ikonu Kontingenční graf, která se nachází na kartě nástroje v nabídce Nástroje kontingenční tabulky – Možnosti.

Nástroj Kontingenčí graf.

Nástroj Kontingenčí graf.

Stiskneme tuto ikonu a v dialogovém okně zvolíme vhodný typ grafu (pro náš příklad bude vhodný sloupcový graf):

Vložení grafu.

Vložení grafu.

Po potvrzení tohoto dialogového okna se graf zobrazí na tomtéž listě:

Výsledný graf.

Výsledný graf.

Současně se také zobrazí Okno filtru kontingenční tabulky:

Okno filtru kontingenční tabulky.

Okno filtru kontingenční tabulky.

U každého pole (Pole osy, Pole legendy) můžeme pomocí šipky rozbalit nabídku filtru:

Filtrování údajů pro graf.

Filtrování údajů pro graf.

Jestliže nastavíme filtr tak, jak ukazuje obrázek, graf zobrazí pouze hodnoty za kraj hl.m. Praha:

Graf s filtrovanými záznamy.

Graf s filtrovanými záznamy.

Stejným způsobem bychom nastavili filtr v poli Obchodník,  pokud bychom chtěli zobrazit v tomto kraji pouze provize určitého obchodníka. Nastavení filtrů zrušíme opět v nabídce filtru potvrzením příkazu Vymazat filtr.

Odebrání filtru.

Odebrání filtru.

Jiný způsob, jak nastavit filtr pro graf, je využití filtrovacích šipek umístěných přímo v polích kontingenční tabulky (tento způsob filtrování byl již vysvětlen dříve). Pokud bychom potřebovali, aby obchodníci byli zobrazeni na vodorovné ose a kraje jako legenda, přesuneme pole v seznamu polí takto:

Ukázka.

Ukázka.

Není-li zobrazen seznam polí nebo Okno filtru kontingenční tabulky, označíme graf a zapneme zobrazení těchto prvků pomocí nabídky Nástroje kontingenční tabulky – Analýza – karta Zobrazit či skrýt.

Zobrazení okna s filtrem kontignenční tabulky.

Zobrazení okna s filtrem kontignenční tabulky.

Na listu Graf si můžete prohlédnout hotový graf, list Procvičení obsahuje stejnou tabulku, kde si můžete procvičit samostatné vytvoření a následné změny kontingenčního grafu pomocí popsaných způsobů (nastavení filtrů, přesunutí polí).

Vzhled kontingenčního grafu

Zaměříme se nyní na úpravy vzhledu kontingenčního grafu. Připojený příklad – KT09.xlsx. Je-li kontingenční graf označen, zobrazuje se nabídka Nástroje kontingenční tabulky takto:

Nástroje pro kontingenční graf.

Nástroje pro kontingenční graf.

V rámci této nabídky máme k dispozici další nabídky – Návrh, Rozložení, Formát, Analýza – které nám poskytnou nástroje pro úpravu vzhledu grafu. Začneme nabídkou Návrh. Hned jako první zde najdeme ikonu Změnit typ grafu.

Změna typu grafu.

Změna typu grafu.

Ikonou zobrazíme dialogové okno Změnit typ grafu – v našem příkladu můžeme vyzkoušet na kartě Graf – procvičení třeba plošný graf.

Volba typu grafu.

Volba typu grafu.

Další skupina – Data – není pro práci s kontingenčním grafem vhodná, protože data zobrazovaná v kontingenčním grafu se mění v závislosti na změnách provedených v kontingenční tabulce:

Skupina data.

Skupina data.

Příkaz Přepnout řádek či sloupec je proto nepřístupný, rovněž ikona Vybrat data nám při modifikacích kontingenčního grafu příliš neposlouží, protože možnosti, které poskytuje dialogové okno, nebudou dostupné. Graf modifikujeme především nastavením filtrů nebo přesunováním polí. Ve skupině Rozložení grafu najdeme galerii s náhledy – volbou náhledu můžeme upravit např. umístění a zobrazování/nezobrazování legendy, zobrazování popisků apod.

Rozložení grafu.

Rozložení grafu.

Skupina Styly grafů obsahuje galerii, potvrzením některého z náhledů můžeme změnit vzhled grafu.

Styly grafů.

Styly grafů.

Poslední skupinou této nabídky je Umístění s jedinou ikonou Přesunout graf.

Skupina Umístění.

Skupina Umístění.

Ta zobrazí dialogové okno, kde můžeme označit volbu Nový list a do vedlejšího pole napsat název listu:

Přesunutí grafu.

Přesunutí grafu.

Případně můžeme ponechat volbu Objekt v a v sousedním poli vybrat jiný list v sešitě, kam bychom graf přesunuli.

Dostáváme se ke kartě Rozložení.

Karta Rozložení.

Karta Rozložení.

Tato nabídka se zobrazí, pokud graf označíme. Důležitá pro naši práci může být skupina Aktuální výběr. Klepnutím vybereme některou část grafu. Tato část bude v grafu označena objektovými značkami (kroužky nebo čtverečky umístěné na obrysu). Její název uvidíme v poli na kartě Aktuální výběr:

Formátování aktuálního výběru.

Formátování aktuálního výběru.

Následně můžeme potvrdit příkaz Formátovat výběr, kterým zobrazíme dialogové okno pro nastavení formátu označené části grafu. Přejdeme ke kartě Popisky. Ta nám umožní umístit textové údaje do grafu – zejména název grafu, názvy os.

Skupina Popisky.

Skupina Popisky.

Každá z ikon má svou nabídku, kterou zobrazíme pomocí šipky vedle ikony.  Budeme-li zadávat název grafu nebo os, potvrdíme z nabídky příslušné ikony některý z příkazů. Potom se v grafu vytvoří rámeček pro zadání textu:

Změna názvu grafu.

Změna názvu grafu.

Přednastavený text označíme myší a přepíšeme naším vlastním názvem. Pomocí nabídky ikony Legenda můžeme upravit polohu legendy nebo potlačit její zobrazení vůbec. Ikona Popisky dat umožní zapnout zobrazení hodnot z tabulky přímo v grafu. Nastavení popisek dat však můžeme uplatnit pouze u grafů, které mají málo datových řad (např. pouze 1-2 řady), nebo které jsou dostatečně velké (např. graf umístěný na samostatném listě). Jinak je graf nepřehledný. Skupina Osy poskytuje nástroje pro nastavení vlastností os.

Skupina Osy.

Skupina Osy.

Pro svislou osu zde můžeme např. zapnout, v jakém číselném řádu (tisíce, milióny…) se mají zobrazovat číselné popisky:

Úprava nastavení osy.

Úprava nastavení osy.

Na této kartě je ještě ikona Mřížka, která umožní nastavit, jak se má zobrazovat hlavní svislá a vodorovná osy a zda se mají zobrazovat také vedlejší mřížky. Zpravidla v grafech vystačíme pouze se zobrazením hlavní mřížky svislé osy (zobrazuje se v grafu automaticky). Další dvě skupiny – Pozadí a Analýza – obsahují možnosti, které jsou využitelné podle zvoleného typu grafu.

U některých typů grafu můžeme využít jenom některé možnosti, ostatní zůstanou nepřístupné. Karta Formát se zobrazuje rovněž tehdy, pokud je graf označen.

Obsahuje rovněž skupinu Aktuální výběr, stejně jako karta Rozložení. Po provedení výběru můžeme opět využít příkaz Formátovat výběr. Jinou možností je využití skupiny Styly tvaru. Zde máme k dispozici galerii (rozbalíme ji pomocí ikonky, která je vyznačena na následujícím obrázku) a potom graf můžeme zformátovat potvrzením některého z náhledů.  Jinak můžeme využít také nabídky příkazů Výplň tvaru, Obrys tvaru, které jsou rovněž na kartě Styly tvaru:

Skupina Styly tvaru.

Skupina Styly tvaru.

Ostatní skupiny z karty Formát (Styly WordArt, Uspořádat) nejsou pro úpravy kontingenčního grafu podstatné, snad jen s výjimkou karty Velikost, kde můžeme do polí zadat přesnou výšku a šířku grafu.

Nastavení velikosti kontingenčního grafu.

Nastavení velikosti kontingenčního grafu.

Připojený příklad KT10.xlsx.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer